av棒高潮

av棒高潮

若素有虚寒痼冷,妇人湿郁带漏之病,以艾和归、附诸药治之,夫何不可。 甘可悦脾,故浓肠胃而治伤中。

小儿急慢惊痫螈,内钩腹痛,客忤胎风,大人肝风,头旋目眩,妇人带下赤白,皆肝风相火之病,肝木风静火息,则诸证发明木莲,薜荔实也。内容:甘淡微寒,无毒。

气虚者服之必虚泻而成痼疾,以其耗血走气也。南方治蛊毒有踯躅花散,其性之猛烈可知。

今人治目翳内障,往往用六味丸配磁朱丸服,良非所宜。 能破阳邪水肿,与海藻同功。

发明艾性纯阳,故可以取太阳真火,可以回垂绝元阳,服之则走肝脾肾三阴,而逐一切寒湿,转肃杀之气为融和。 凡食河豚及一切无鳞鱼与驴肉俱忌之;食黄鱼后服之,令人吐血,惟地浆可解。

而梨之种类最多,惟乳梨、鹅梨、消梨可以疗病。 傍茎有钩如波棱菜状,夏末结子便枯者是也。

Leave a Reply